Trang chủ » Tin Tức
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Backup dữ liệu (lưu lại dữ liệu): nhấp vào biểu tượng Backup (hình 8) sẽ xuất
hiện khung điều khiển Backup dữ liệu như (hình 9).
IP Address : mặc định hệ thống sẽ tự động nhập vào khi ta kết nối
Port : Mặc định 80
User Name ; Hệ thống tự điền
Password : Hệ thống tự điền
HDD Number : All
Channel : chọn kênh muốn Backup dữ liệu
(ví dụ tôi muốn chọn camera 1 thuộc kênh 1)
Start Time : thời gian bắt đầu ghi (nhưng thời gian đó phải còn lưu trên ổ cứng)
End Time : Thời gian cuối
File Path : Chọn đường dẫn muốn lưu vào (ví dụ ổ D:\Xuanson)
Download : sau khi đã chọn xong các chức năng trên ta nhấp vào Download
0977 249 247